תפקידי הרשות וסמכותיה

עיקרי פעילות הרשות באופן כללי

 

המועצה המקומית היא בית הנבחרים המקומי של הכפר, היא הגוף שמוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם ועל הסדר הציבורי, וכל זאת במסגרת תנאים וכללים שהתווה החוק ומשרד הפנים בצו המועצות המקומיות לחוזרי מנכ"ל תקופתיים, ז"א שהחוק והשלטון המרכזי מגבילים את גבולותיה, קובעים את חובותיה, מגדירים את תפקידיה ותוחמים את סמכויותיה ותקציביה, ומבקרים אותה ביקורת מתמדת, והרבה החלטות שמתקבלות במועצה טעונות אישור שר הפנים. וכמובן ראש המועצה , מליאת המועצה ועובדיה מחויבים לפעול בהתאם לכללים אלה.

 

ויחד עם זאת עדין השלטון המרכזי מותיר לרשות המקומית מרחב פעולה גדול בקביעת מדיניות המועצה וסדר העדיפויות שהיא קובעת בישוב, ולכן אופן תפקודה של הרשות ורמתם של חברי המועצה הם מן הסיבות שמשפיעות על התפתחות הישוב.

 

ראש הרשות

 

ראש הרשות הוא האיש המרכזי במועצה. אישיותו, סמכותו החוקית, פעילותו ומנהיגותו האישית, משפיעים על קבלת ההחלטות במועצה ועל קביעת המדיניות שלה , ויש בהן כדי לעצב את דרכי הניהול ואת אופן מימוש החלטות המועצה. אולם למרות שראש המועצה נבחר בבחירות ישירות , עדין נותרים לחברי המועצה ולמליאת המועצה הרבה תפקידים ותחומי אחריות ופיקוח ויכולת השפעה מרובה.

 

סמכויות המועצה

 

בידי המועצה הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.

על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות ולחוות את דעתה, להחליט בענין מינויים של בכירי הרשות ולבחון את התוכניות והתקציבים.

 

1. המועצה תדון ותאשר את עניינים שלהלן:

  • מינוי סגני ראש הרשות וחברי הוועדות השונות.

  • האצלת סמכויות ותפקידים של ראש הרשות לבעל תפקיד אחר כמו סגן, חבר מועצה , אחד מעובדי המועצה וכו'..

  • אישור קבלתם לעבודה (לאחר מכרז כדין) או פיטוריהם של עובדים סטטוטוריים (מזכיר, גזבר , מהנדס, מבקר פנים , יועץ משפטי).

  • עקרונות מדיניות הרשות, תוכניות העבודה שלה וענייניה הכספיים כמו התקציב השנתי, מיסי הארנונה, הנחות מארנונה , אגרות ותשלומים אחרים.

  • ניהול מקרקעי הרשות – מכירה , השכרה , רכישה או החלפת מקרקעי הרשות טעונים אישור מליאת המועצה ושר הפנים.

  • הקמת תאגידים - המועצה צריכה לאשר את נציגיה בגוף המנהל של התאגידים שהיא מקימה.

 

2. למועצה סמכות להדיח את ראש הרשות – החוק קובע כי במקרים מסוימים יכולה מועצת הרשות באישור שר הפנים לדון ולאשר את העברתו של ראש הרשות מכהונתו.

 

3. המועצה מחוקקת חוקי עזר וזאת כדי לאפשר לה לבצע את תפקידיה כחוק.

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220