היועץ המשפטי של הרשות

יועמ"ש המועצה: עו"ד עאדל עלי - 04-9080640 טלפקס.

תחילת כהונה – מחודש 4/10 התחיל לכהן ברשות המקומית עו"ד עאדל עלי, וזאת לאחר פרישתה של עו"ד ורד ריקנטי יועמ"ש המועצה בשנים 2006 – 2010 /3 .

 

עו"ד עאדל עלי:

הוא יועץ משפטי חיצוני המועסק עפ"י חוזה ואינו עובד הרשות .

 

מינוי היועמ"ש נערך בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2009 .

היועץ המשפטי מטפל כיום בכ- 80 תיקים העומדים ותלויים במועצה, חלקם נגד המועצה וחלקם תביעות של המועצה נגד אחרים.

 

חובת מינוי יועץ משפטי:

היועץ המשפטי הוא גורם חשוב בתפקודה החוקי של הרשות ובניהולה התקין. הוא אמור להעניק ייעוץ משפטי מוקדם וליווי שוטף לנבחרים ולבכירים ברשות המקומית במסגרת מילוי תפקידיהם השונים.

חוק הרשויות המקומיות תשל"ו 1975 מחייב כל רשות למנות יועץ משפטי שיכול להיות יועץ משפטי עובד הרשות ויחולו על מינויו ההוראות החלות על כל עובדי הרשות , או יועץ משפטי חיצוני שימונה עפ"י נוהל שנקבע ע"י משרד הפנים ויועסק עפ"י חוזה לתקופה מוגדרת של 4 שנים.

 

סמכויות היועמ"ש ותפקידיו על פי חוק:

  1. היועמ"ש יוזמן לישיבות המועצה : ישיבות מליאה, ישיבות ועדות מכרזים, ועדת כספים, ועדת הנחות, ועדת רישוי מקומית וועדת תמיכות , ולצורך ביצוע תפקידו תינתן לו ההזדמנות להשמיע את חוות דעתו המקצועית בעל פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה.  )מליאת המועצה רשאית לאמץ חוות דעת משפטית אחרת שהוצגה בפניה באותה ישיבה.)

  2. לא תתקשר רשות מקומית בחוזה בכתב אלא לאחר שקבלה חוות דעתו המשפטית של היועמ"ש בכתב.

 

תחומי העיסוק של היועמ"ש:

מעבר לתפקידי החובה של היועץ שמשפטי במועצה , היועמ"ש יעסוק בתחומים :

  1. מתן יעוץ משפטי לראש הרשות, לסגן שהואצלו לו סמכויות, למועצת הרשות ולוועדותיה השונות ולעובדי הרשות , בכל עניין הדרוש לצורך מילוי תפקידיהם.

  2. ניסוח מסמכים משפטיים שונים כגון הצעות לחוקי עזר, חוזים והסכמים, הכנת תביעות משפטיות ומסמכים אחרים בעלי אופי משפטי ומשמעות משפטית.

  3. ייצוג הקשות בבתי המשפט ובתי הדין השונים ובפני יתר המוסדות המשפטיים והשלטוניים כגון הוצאת לפועל, לשכת רישום מקרקעין וכו'..

  4. ייצוג הרשות בפני מוסדות ומשרדי הממשלה וגופים ממלכתיים אחרים.

  5. טיפול בעניינים הנוגעים לבית דין למשמעת . אישור מוקדם להסכם פשרה בערכאות ולהליך בוררות בתביעה של עובד רשות או של נבחר.

 

היועץ המשפטי ו/או כל עובד בלשכתו או במשרדו לא ייצגו לקוח בכל ענין לאותה רשות מקומית.

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220