איכות המים

מידע בדבר איכות מי השתיה בכפר:


מי השתייה נבדקים בתדירות גבוהה , רק כאשר תתגלה בעיה או זיהום חו"ח נפרסם זאת.

 

שתו לרוויה.

מועצה מקומית בית ג'אן

טלפון: 04-9802220